En Lommabo har JO-anmält kommunens byggenhet.

En Lommabo har JO-anmält kommunens byggenhet. Foto: Patrik Svedberg

Kommuninvånare JO-anmäler byggenheten

Ska ha glömt att hantera ärendet i tid

LOMMA.

En medborgare anmäler kommunens byggenhet. Detta eftersom invånaren menar att kommunen brutit mot tioveckorsregeln.

Av
Lena Karlsson

”Man hänvisar till en pågående detaljplan som byggnaden innefattar därför hanterar man inte ärendet. Dock så tar Planenheten bort byggnaden från detaljplanen med inrådan från Länsstyrelsen då den ligger inom strandskyddat område.”

Enligt JO-anmälaren har bygglovsansökan lämnats in den 3 juni. Från det ska ärendet hanteras inom tio veckor.

”Detta görs ej. Man tar upp hanteringen först efter tre månader då jag har ringt in och ifrågasatt sättet att bryta svensk lagstiftning.”

Anmälaren yrkar på att bristerna i byggenhetens organisation utreds, och vill ha ”ett kvitto på att kommunen har brustit då man glömde bort mitt ärende”. Anmälaren efterfrågar också ett klargörande av vem som står för kostnaderna för förseningarna av bygget.

Publicerad 25 October 2019 00:00