Enligt gatuchef Karolina Jensen har åtgärder gjorts för att förtydliga gångfartsområdet.

Enligt gatuchef Karolina Jensen har åtgärder gjorts för att förtydliga gångfartsområdet. Foto: Arkiv/Lena Karlsson

Gatuchefen svarar på kritiken: "Beteendeförändringar tar tid"

Antalet tillgängliga bilplatser är ett styrmedel

LOMMA.

Kommunens gatuchef Karolina Jensen håller med om att många besökare kommer till Lomma hamn, särsklit vid fint väder. Men menar att det tar tid innan bilisterna ändrar sitt beteende.

Av
Lena Karlsson

Enligt boende har trafiksituationen förvärrats på en del platser i sommar. Efter att parkeringsplatserna på Kajgatan och Tullhustprget tagits bort letar bilister istället parkering i smågatorna.

Vad är din kommentar till det?

– Lomma hamn attraherar många besökare, speciellt när det är fint väder. Antalet tillgängliga bilplatser i området är ett styrmedel för få en överflyttning till mer hållbara färdmedel, men beteendeförändring tar tid, svarar Karolina Jensen via mejl.

Det efterfrågas gångfartsområde med en utformning som gör att trafikanterna förstår på ett tydligt sätt att det är på de gåendes premisser som gäller.

Har ni några planer på det?

– Det har genomförts åtgärder för att förtydliga gångfartsområdet, bland annat har infarterna till området hastighetssäkrats och vägmärkena flyttats ut i vägbanan för att synas bättre. Projektet är pågående.

På förslaget att hänvisa badgäster till badparkeringar utanför området svarar gatuchefen att det redan finns vägvisning till badplatsparkeringen.

Boende i området uttrycker oro för att låta sina barn gå till lekplatsen eller cykla i området.

Vad görs för att skapa trygghet och säkerhet i området?

– Kommunens trafiksäkerhetsarbete följs upp flera gånger årligen, och insatser riktas framförallt till ställen där olycksfrekvensen eller skadegraden är hög. Säkra skolvägar och säkra passager är särskilt prioriterade.

Har ni några andra planer eller åtgärder på gång för området?

– Regelefterlevnaden i området behöver öka, framförallt avseende parkering. I detta arbete förs en tät dialog med polisen samt våra parkeringsövervakare.

Publicerad 29 August 2019 09:57