Foto: Privat

INSÄNT: ”Gatuchefens svar får inte stå oemotsagt”

INSÄNT. Med anledning av artikeln i Lokaltidningen Lomma, ”Med solen kommer trafikkaoset till hamnen” svarar Gatu- och parkchefen Karolina Jensen. Karolina Jensens svar får inte stå oemotsagt.

Det finns inte mycket i detta svar som har någon förankring i verkligheten. Vi och många med oss som lever, bor, besöker och rör oss i hamnområdet dagligen, året om, ser vart utvecklingen är på väg. Vad Karolina Jensen baserar sitt svar på kan man verkligen undra. Det har som sagt inget med verkligheten att göra.

Nej, Karolina Jensen, det är ingen som begärt att man ska ”stänga av området för obehöriga”. Däremot så måste man med alla medel begränsa biltrafiken i hamnområdet. Inte agera tvärtom och ”bjuda in” obegränsat med söktrafik i området genom att, i strid med detaljplanen, anlägga parkeringsplatser utmed gångfartsgatorna i det småskaliga bostadsområdet. I detaljplanen för området står det explicit, ”parkeringsplatser ska inte förekomma utmed gatorna i gångfartsområdet”. Att strunta i detaljplanen i denna väsentliga del, med så allvarliga konsekvenser som följd, är inte bara anmärkningsvärt utan går stick i stäv med det man bestämde när Strandstaden planerades.

Nej, Karolina Jensen, ”trafikanterna kör inte mer försiktigt nu”. Ditt påstående är taget ur luften och bygger inte på några som helst fakta. Vi som lever i området dagligen kan berätta om något helt annat. Inte en bil som rör sig i gångfartsområdet håller den hastighet som gäller, dvs. gångfart (riktmärke 7 km/h). Tvärtom framförs bilar i hastigheter på 50-60 km/h i detta trånga gångfartsområde. Bilar som passerar en meter utanför de boendes entrédörrar på spikraka, 400 meter långa, gator som inte på något sätt markerar att det är gångfart som gäller utan istället bjuder in till vansinnesfarter. Ren galenskap! Detta har kommunen en skyldighet att förhindra med alla till buds stående medel. Ett gångfartsområde får inte utformas på det sätt som gjorts i hamnområdet. Gatorna ska planeras, utformas och anläggas så att det för biltrafiken inte råder något som helst tvivel om att man framför sin bil i ett gångfartsområde och att man befinner sig där på gångtrafikanternas villkor. Inte tvärtom som det ser ut idag där gångtrafikanter, lekande barn och andra flanörer får kasta sig undan för framrusande bilar. Man väntar bara på den dagen då någon blir överkörd i gångfartsområdet.

Ja, Karolina Jensen har rätt i att det finns ”parkeringsövervakning i Lomma Hamn under hela sommaren utspritt på olika tider på dygnet”. Men inte så gott som dagligen! Långt därifrån. Och definitivt inte på de dagar då det verkligen behövs. Studera besöksloggen från Securitas. I stället kan man ofta se Securitas parkeringsbevakningsbilar köra runt i området regniga torsdagsförmiddagar, mulna tisdagsmorgnar, kvällar vid 22-tiden eller andra meningslösa tidpunkter. Problemet är att övervakningsavtalet med Securitas inte är effektivt utformat och fokuserar inte på de tidpunkter då det verkligen behövs parkeringsövervakning i området. Hade det varit så hade vi inte haft det parkeringskaos som råder under sommarhalvåret. Det räcker inte att parkeringsövervakaren kommer en runda på förmiddagen och sedan har hen gjort sitt för dagen. När en felparkerare lämnar sin plats så kommer det genast en ny som utan risk kan stå felparkerad resten av dagen. Detta är effekten av att det cirkulerar många hundratals bilar i området som letar efter parkeringsplats.

Det är naturligtvis inte lätt att pricka in de tidpunkter som parkeringsövervakning behöver ske. Men, parkeringsövervakningen måste bli mer effektivt och flexibel och ge utrymme för kort framförhållning för parkeringsövervakning. Alternativet är att man genom stadsplaneringsåtgärder förhindrar att biltrafiken tar sig in i området. Något annat duger inte. Kommunen samarbetar med polisen säger Karolina Jensen i sitt svar. Polisens knappa resurser ska inte behöva tas i anspråk för att Lomma kommun inte har förmåga att stadsplanera så att trafik- och parkeringskaos förhindras.

Nej, Karolina Jensen. Problemet med att de s.k. farthindren körs på och förstörs har inte ”mattats av”. Det är helt felaktigt. De s.k. farthindren körs på mer eller mindre varje vecka på olika platser i hamnomådet med enorma kostnader för att om och om igen reparera dessa. Grundorsaken till detta är naturligtvis att området inte är dimensionerat för så mycket biltrafik som cirkulerar runt i gångfartsområdet och letar efter parkeringsplatser.

Och så det här med miljön Karolina Jensen. Mängder med cirkulerande biltrafik som spyr ut avgaser och förpestar luften i detta småskaliga bostadsområde. Lomma kommun, en kommun som slår sig för bröstet och framställer sig i alla möjliga sammanhang som en miljömedveten kommun som jobbar intensivt och målinriktat med hållbarhetsfrågor.

Visst, Lomma hamn är en attraktiv plats. Men varför aktivt locka in söktrafik i gångfartsområdet genom att tillåta obegränsad biltrafik och dessutom erbjuda parkeringsplatser mitt inne i området? Förstår inte Karolina Jensen vad följden blir? Karolina Jensen konstaterar i sitt svar att ”avgaser från fordonstrafiken tyvärr är en konsekvens både här och på andra ställen där människor vistas i gatumiljön”. ”Tyvärr en konsekvens”. ”Vistas i gatumiljön”! Det är ett område där 1000-tals människor bor som vi pratar om! Och, minst lika många besökare som flanerar runt i området till fots! Vad har långa bilkaravaner och bilgytter i denna miljö att göra?

Varför fortsätter Lomma kommun, år ut och år in, att tala mot bättre vetande istället för att göra något radikalt åt bilkaoset i hamnområdet? Hur kan Karolina Jensen i egenskap av Gatu- och parkchef i Lomma kommun fortsätta att försvara detta bil- och parkeringskaos i Strandstaden?

Publicerad 21 May 2019 10:10