Ål kan man äta utan att ha dåligt samvete, menar insändarskribenten.

Ål kan man äta utan att ha dåligt samvete, menar insändarskribenten. Foto: mostphotos

Insänt: "Ät ål med gott samvete"

INSÄNT. Miljöorganisationer för svenska folket bakom ljuset i ålfrågan. Trots att våra ålforskare tillåter ett fortsatt skonsamt ålfiske i den erkänt väl genomarbetade svenska ålförvaltningsplanen så jagar miljöorganisationer legala ålfiskare.

WWF har lyckats teckna något så kallat policyavtal med livsmedelskedjor om att inte saluföra ål i sina butiker. Ålen står på rödlistan men det innebär inte att det är förbjudet att äta ål.

Däremot skall vi vara försiktiga med ålen och det var orsaken till att EU år 2007 krävde att varje EU-land skulle ta fram en nationell ålförvaltningsplan. Hur tänker Sverige göra för att påskynda den europeiska ålpopulationens återhämtningsförlopp?

Dessa förvaltningsplaner skulle börja gälla från och med 2009. I den svenska planen ingår bland annat ett ytterligare begränsat ålfiske, att vattenkraften skall försöka hjälpa till att få fiskar att vandra såväl uppströms som nedströms förbi kraftverken och ökad utsättning av ålyngel.

Dessa ålyngel samlas upp i vattendrag ute i Europa där ynglena inte kan vandra upp på grund av fördämningar. Samtidigt skriver forskarna att man kan tillåta ett skonsamt ålfiske. Skarv och säl äter mer ål än vad fisket och vattenkraften ´konsumerar´ tillsammans.

Efter 2012 reviderade Havs och Vattenmyndigheten, HaV, planerna men konstaterade att inga justeringar behövde göras, därmed tillåtet för ett fortsatt småskaligt ålfiske.

Mängden glasål som kom tillbaka till Europas kuster efter leken i Sargassohavet hade minskat dramatiskt sedan 1970-talet. Under senare år har mängden glasål som kommer tillbaka slutat att minska utan snarare ökat.

I år 2018 ryktas det om att 100 ton glasål illegalt har exporterats till Kina för odling. Varje glasål väger cirka 0,3 gram per styck och är cirka 70 mm långa. Dessa ca 350 miljoner yngel är mer än fem gånger så mycket som årligen behövs för utsättning och odling i Europa.

Om det är de nationella ålförvaltningsplanerna som är orsaken till den ökade rekryteringen kan ingen svara på.

Lyssna till våra ålforskare och fortsätt ät ål med gott samvete.

Publicerad 25 October 2018 16:34