Heleneholmsverket elproduktion i Malmö läggs ner av Eon.

Heleneholmsverket elproduktion i Malmö läggs ner av Eon. Foto: Johan Jönsson/Creative Commons & Eon

Stor risk för akut elbrist i Skåne

Eon tvingas sluta producera el i Heleneholmsverket

SKÅNE.

Läget för den svenska elförsörjningen är allvarligt. I Skåne innebär det svårigheter för företag som vill växa. Eon kritiserar regeringen för överraskande reformer utan förvarning och chockhöjda skatter. Nu tvingas bolaget avsluta elproduktionen på Heleneholmsverket i Malmö.

Av
Felix Alnemark

I Skåne precis som i flera andra växande storstadsregioner råder kapacitetsbrist i elnäten. Samtidigt tvingas Eon lägga ner elproduktionen i Heleneholsverket i Malmö sedan skatten på kraftvärme höjts.

Med den nya CO2-skatten tillsammans med en ökning av energiskatten blir elproduktionen olönsam

– Detta är oerhört olyckligt eftersom att det innebär att Eon då inte längre kommer att ha tillgänglig elreservkraft från Heleneholmsverket, som är strategiskt placerad lokalt i Skåne och risken för akuta elbristsituationer ökar både i Malmö men även övriga Skåne. Med den nya CO2-skatten tillsammans med en ökning av energiskatten blir elproduktionen olönsam, säger Johan Mörnstam, VD för Eon Energidistrubution, till Lokaltidningen.

Så varför löser man då inte problemet genom att bygga ut nätet kan man fråga sig.

– Energimarknadsinspektionens förslag på hur elnätsregleringen ska förändras inför perioden 2020–2023 innebär att intäktsramen för elföretagen minskar samtidigt som kraven på näten ökar. Den tuffa regleringen innebär att många elnätsbolag kommer att tvingas sänka investeringarna, trots att vi behöver öka takten. Vi ser den nya regleringen som en tydlig signal från staten att vi ska dra ner, när samhället i övrigt manar till att öka investeringstakten för att klara energiomställningen och kapacitetskraven i landets växande städer.

Energiminister Anders Ygeman säger att Eon ogillar att betala miljöavgifter. Hur kommenterar ni det?

– Vi stödjer och arbetar mycket aktivt för att riksdagens klimatmål med 100 procent förnybar energi 2040 ska uppnås. Vårt eget mål är att producera och erbjuda hundra procent förnybar och återvunnen energi år 2025. Det vi vänder oss mot är att regeringens reformer i flera fall har kommit mycket överraskande och med mycket kort varsel för branschen, säger Johan Mörnstam.

Varför är det risk för elbrist i Skåne?

– I Skåne liksom som i flera andra av Sveriges växande städer är en kapacitetsbrist i elnäten. Det är Svenska kraftnät som är ansvarig för våra stamnät i hela Sverige och det är i överföringen mellan stamnätet och regionnätet som det idag på många ställen råder en obalans. Detta betyder att den el som behövs i Skåne inte kommer fram dit den behövs, säger Johan Mörnstam.

Sverige har ett överskott av el, varför är det då risk för brist?

– Sverige producerar mer el på ett år än vi konsumerar. Vi har däremot en brist i överföringskapacitet i en del av våra svenska elnät, det är helt enkelt för trångt i elledningen för att kunna transportera elen från punkt A till punkt B. Detta beror på att omvärlden har förändrats, säger Johan Mörnstam

Han hänvisar också till att kärnkraftsproduktion som försåg Skåne med lokal produktion, har lagts ner, fler människor flyttar från landsbygd till städerna och elektrifiering av flera funktioner i samhället ökar.

Han säger att stamnätet i Sverige är ett av de äldsta elnäten i Europa och är dimensionerat för en demografi vi inte längre har.

– För att lösa nätkapacitetsbristen krävs att Svenska kraftnät bygger ut sina ledningar. Vi som regionnätsägare har ett tydligt fokus på frågan och arbetar med att finna lösningar som ska lösa problemen.

Ett företag som vill expandera i Skåne men inte kan det på grund av situationen är Pågen vars VD sagt att Sverige framstår som ett u-land. Enligt Johan Mörnstam finns fler exempel på företag som hämmas.

– Vi är i dialog med flera kunder som är intresserade av att expandera sin verksamhet. Det är just i dialogen som vi kan hitta möjliga vägar framåt för att möjliggöra en kunds utökning, men det kan ta längre tid och det är naturligtvis inte bra.

Vad efterfrågar ni av regeringen?

– För att vi ska kunna förhålla oss till en föränderlig framtid måste vi få utrymme att testa innovativa lösningar och för det behövs snabbfotade tillståndsprocesser och att elnätsföretagen får ta ut en rimlig avkastning på sina investeringar. Samtidigt måste den långsiktiga inriktningen fortsatt bygga på breda och stabila politiska överenskommelser.

Publicerad 28 August 2019 06:00