Golvets lutning anses stå i vägen för behovet.

Golvets lutning anses stå i vägen för behovet. Foto: adobe stock

Funktionshindrad nekas bidrag för anpassning av bostaden

Nivåskillnaden på golvet anses viktigare än behovet

BJÄRRED.

En funktionsnedsatt person ansökte om bidrag för bostadsanpassning av tekniska nämnden i Lomma kommun. Detta eftersom hon på grund av sin funktionsnedsättning behövde ett större badrum. Men ansökan avslogs.

Av
Lena Karlsson

– Detta är ett tecken på hur kommunen drar in på sina äldre, säger den funktionsnedsattes ombud Lennart Nilsson som gick vidare och överklagade beslutet till Förvaltningsrätten.

Den gick dock på kommunens linje och avslog överklagandet. Nu överklagar Lennart Nilsson till Kammarrätten.

Tekniska nämndens motivering till att från början avslå ansökan är att den hävdar att bostadsanpassningen inte beror på funktionsnedsättningen utan på en nivåskillnad på golvet. Detta samtidigt som den medger att den funktionsnedsatta personen har behov av ett större badrum.

"En sådan lösning var inte möjlig"

”Om golvet och brunnen i den tidigare duschplatsen inte hade legat högre än resterande badrumsgolv skulle duschutrymmet enkelt kunnat utökas. En sådan lösning var dock inte möjlig enligt entreprenören på grund av badrumsgolvets nivåskillnader. Behovet av anpassningen beror därför inte på funktionsnedsättningen”, hävdar tekniska nämnden.

"Har även plats för hemtjänstens personal"

Ombudet Lennart Nilsson hävdar dock att om "nämnden hade mätt badrumsgolvets lutning skulle resultatet visa att deras bedömning av golvet är fel. Enligt tillfrågad expertis skulle en till ytan större duschplats med duschdraperi eller en annan typ av duschkabin än den installerade kräva att badrumsgolvet och dess tätskikt justeras för att få god vattenavrinning. Det innebär att den handikappanpassade duschkabinen, som även har plats för hemtjänstens personal, är den bästa lösningen.”

Förvaltningsrätten avslog överklagandet med motiveringen att ”badrumsgolvet har en lutning som omöjliggör en utökning av duschplatsen i enlighet med den av arbetsterapeuten tillstyrka anpassningen.”

Rätten drar därför slutsatsen att byggandet av duschkabinen har uppstått på grund av en byggnadsteknisk brist och inte på grund av den sökandes funktionsnedsättning.

I domen kan man läsa att bidrag enligt lagen om bostadsanpassning endast ska ges om ”åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. I bestämmelsens andra stycke anges att bidrag dock inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.”

– Jag kommer att överklaga, säger Lennart Nilsson.

Publicerad 22 March 2019 00:00