Fastighetsägarna föreläggs att återplantera 14 träd som avverkats inom strandskyddat område.

Fastighetsägarna föreläggs att återplantera 14 träd som avverkats inom strandskyddat område. Foto: adobe stock

Föreläggs återigen att återplantera fällda träd

Fastighetsägare riskerar annars löpande vite

LOMMA.

Två fastighetsägare som huggit ner träd inom strandskyddat område föreläggs att återplantera dem. Om det inte görs riskerar de löpande vite.

Av
Lena Karlsson

Det segdragna ärendet startade redan i januari 2016 med ett anonymt klagomål till miljöenheten i Lomma. Anmälaren uppmärksammade att det pågick avverkning av vegetation inom strandskyddat område.

Efter att miljöenheten gjort en inspektion visade det sig att träd, vass och sly hade avverkats i området.

Fastighetsägarna hävdar att de, när de skulle bereda plats för en väg, inte avverkat någon vegetation inom strandskyddat område. Men i maj beslutade miljö- och byggnadsnämnden om återplantering förenat med ett vite på 30 000 kronor.

Fastighetsägarna överklagade och fick i augusti rätt hos mark- och miljödomstolen med motiveringen att vite inte kan dömas ut gemensamt till flera personer.

I oktober sände miljö- och byggnadsnämnden återigen ut ett föreläggande om återplantering och ett vite på 20 000 vardera för de två fastighetsägarna.

Detta överklagades och upphävdes av länsstyrelsen. Men ett nytt föreläggande skickades ut i december. Med hänsyn till fågellivet skulle återplantering ske senast den 18 april.

I maj meddelar fastighetsägarna att deras återplanterade träd har blivit stulna. I oktober föreläggs de igen att senast 18 april 2018 återplantera 14 träd.

Beslutet överklagades igen, men överklagan avslogs av länsstyrelsen. Vid en inspektion i november föra året, hade inga träd återplanterats. Därför skickade miljö- och byggnadsnämnden en begäran om utdömande av vite till mark- och miljödomstolen.

Vid miljö- och byggnadsnämndens möte i slutet av februari nu i år beslutades återigen att fastighetsägarna ska återplantera de avverkade träden. Om inte alla träd har återplanterats innan den 13 oktober döms ett löpande vite på 2 500 kronor per varje påbörjad vecka ut.

Delar av fastigheten ligger inom vad som nu är ett naturreservat.

Publicerad 18 March 2019 00:00