Debatt: Kommunens prioriteringar – ett hån mot den norra kommundelen

INSÄNT/BJÄRRED.

Vi är många i Bjärred som har noterat att satsningarna på att utveckla de norra kommundelarna helt har stagnerat. Droppen som fick bägaren att rinna över, och som var startskottet för Fokus Bjärred, var när vi kunde konstatera att Lomma kommuns årsredovisning visade att endast 2 % av investeringsprojekten 2016 hade lagts i den norra kommundelen.

Aldrig hade vi kunnat tro att det var så illa ställt. Vi hoppades länge att 2016 var ett lågvattenmärke, men ser nu att bilden är identisk 2017. Återigen har endast två procent lagts på att investera för framtiden i Bjärred med omnejd. Det går inte att dra någon annan slutsats än att detta är en outtalad men mycket medveten strategi.

I en kommun med två närmast jämnstora huvudorter och med samma behov av skolor, omsorg, föreningsliv och träffpunkter för såväl yngre som äldre, är det ett hån mot Bjärred/Borgeby med omnejd att vi så påtagligt ignoreras.

Den utveckling som skett i Lomma det senaste decenniet har i mångt och mycket varit välbehövlig och välkommen. Även vi i norr har med våra skattemedel bidragit till transformeringen av Lomma till det aktiva centrum för handel och uteliv som det är idag.

Vi står naturligtvis också bakom byggandet av nya skolor och förskolor för att säkerställa att vi kan hålla rimlig storlek på barngrupper och att kommunen kan vara en attraktiv arbetsgivare för de bästa pedagogerna. Tyvärr har våra politiker i sin iver att göra om Lomma till en småstad, på vägen blivit fartblinda och tappat alla perspektiv.

Vi kunde nyligen läsa i Sydsvenskan om satsningar på ytterligare tio miljoner för att bygga om stationsområdet i Lomma och man har dessutom skrivit på en avsiktsförklaring på att bygga en station i Alnarp för 90 miljoner. Detta samtidigt som vi i Bjärred har skoltoaletter där fogarna har frätts bort av urin under åratal av bristande underhåll. Vi har en äldrevård som i bästa fall kan beskrivas som gående på knäna, vi har idrottsföreningar som saknar träningstider, vi har ett starkt eftersatt centrum och aktiva seniorer som saknar lämpliga samlingslokaler.

Inför valet 2010 sa moderaterna att ”I översiktsplanen 2010 finns förslag om utveckling av Bjärreds centrum” (SDS 2010-09-18). Ingenting hände. Efter moderaternas dåliga val 2014 lovade dåvarande ordförande att ”utvecklingen i Bjärred står högt upp på listan över planerna för nästa mandatperiod” (SDS 2014-09-12). Återigen hände ingenting.

I årsredovisningen för 2017 kan vi läsa att det kan ske en ”tänkbar utbyggnad åren 2020–2022” av Bjärreds centrum. Önskemålen om ett levande centrum har funnits i Bjärred i många år. Under ett samråd med kommunen 2010 kommenterade moderaternas Anders Berngarn att en omvandling måste ske, men också att ”problemet med Bjärred centrum är att kommunen inte äger lokalerna” och att man därmed är begränsad i vad man kan göra.

Året efter var centrumbyggnaden till försäljning men kommunen avstod från att köpa den. Däremot köpte man senare, och till ett betydligt högre kvadratmeterpris, Lomma vårdcentral eftersom det ”på längre sikt finns ett strategiskt värde i att kommunen äger en så pass centralt belägen fastighet”. Återigen vill kommunen agera långsiktigt i Lomma, och inte alls i Bjärred.

Kommunen har i många år haft vetskap om behovet av att utveckla den norra kommundelen och man har också visat sig ha kompentensen att driva omfattande utvecklingsprojekt. Det som helt lyser med sin frånvaro är viljan, intresset och visionen för Bjärred/Borgeby. Det vi nu hör från moderaternas sida är en kopia av deras oinfriade löften från 2010 och 2014. Förtroendet för att de denna gång kommer att stå vid sitt ord måste betraktas som mycket lågt.

Vi i Fokus Bjärred kämpar för att kommunen ska lyfta blicken bortom Höje å och arbeta för en balans i kommunens olika delar. Alla invånare i kommunen ska ha samma möjligheter till social samvaro, rekreation, bra skolor och bra kollektivtrafik. Det är helt enkelt kommunens skyldighet att se till helheten.

Fokus Bjärred vill att ombyggnaden av Bjärred centrum ska prioriteras för att skapa en sammanhållande punkt i byn. Biblioteket behöver nya, fräscha lokaler med läsplatser och lokaler för kultur och ett café. Vi vill att centrum ska få en naturlig förlängning längs Norra Västkustvägen genom att omvandla den till en bygata med större plats för fotgängare, planteringar och uteserveringar.

Medborgarhuset behöver rivas och ett mer ändamålsenligt hus byggas med lokaler för både yngre och äldre. Stationen, ett av Bjärreds kulturhistoriska minnesmärken, bör kommunen ta ansvar för, rusta upp och hyra ut till lämplig entreprenör.

Även Bjärreds skolor och förskolor är sorglig eftersatta. Inomhusklimatet är uselt, toaletterna direkt ohygieniska och utemiljön en oinspirerande asfaltöken. Även på detta område kan vi se hur man vänder ett blint öga mot Bjärred medan man i Lomma väljer att riva betydligt yngre skolor med motivationen att ”åldern tagit ut sin rätt” (SKD 2016-11-16).

I Bjärred valde kommunen att göra minsta tänkbara renovering av Bjärehovsskolans dagis då detta drabbats av mögel och man funnit cancerframkallande ämnen i den bärande konstruktionen. Och trots att man på samma förskola haft baracker stående ett antal år. Faktum är att hälften av Bjärreds förskolor bedriver verksamhet i ”temporära” baracker. Vi anser att skolor och förskolor ska ha riktiga och ändamålsenliga lokaler, även i Bjärred. Det är bättre för både barn, personal och kommunens ekonomi.

För att åstadkomma ett förlängt centrum och socialt stråk genom Bjärred behöver trafiken ledas ut ur bebyggelsen. En utfart från Löddesnäs, norrut mot E6, behöver anläggas och trafiken ledas runt Bjärred även söderut. Detta kommer att skapa en mer sammanhållen by med större liv och rörelse samt en tryggare miljö för fotgängare och cyklister.

Området mellan Borgeby och Bjärred behöver utvecklas och har en enorm potential, inte minst genom sin närhet till kommunikation och handelsplatser. Flera typer av bostäder behövs – hyresrätter, bostadsrätter och småhus, men även äldreboenden och trygghetsboenden – allt för att möta behoven från yngre och äldre medborgare.

Ett nytt badhus behöver anläggas i kommunen och genom att lägga detta i Bjärred kommer byn att få ytterligare uppsving. Vidare behövs fler tränings- och samlingslokaler till våra idrottsföreningar. Rätt planerat kan ett utvecklat område mellan Bjärred och Borgeby tillgodose många skriande behov. Viktigt att poängtera är att vi inte önskar en förtätning av bebyggda områden, vi vill att Bjärred ska behålla sin bykänsla.

Många förändringar behövs och en omprioritering av kommunens investeringsprojekt kan göra dessa möjliga. Om du också är övertygad om att en satsning på kommunens norra delar krävs för att få hela kommunen att blomstra – rösta på Fokus Bjärred i kommunalvalet 2018.

Fokus Bjärreds styrelse Kristina Thored, Mikael Häggblad, Kristian Lindsjö, Maria Anderson och Staffan Åkerlind

Publicerad 26 June 2018 00:00