Foto: Mostphotos.com

Förnyat förslag för byggande i centrum

LOMMA.

Just nu är detaljplanen för Vegagatan och Strandvägen i centrum ute på förnyad granskning. En nyhet i förslaget är att den prickade marken tas bort.

Av
Lena Karlsson

– Det är fastighetsägarna som ville att det görs en detaljplan för området, säger John Wadbro som är planarkitekt för Vegagatan/Strandvägen i centrala Lomma.

En förändring i det nya förslaget till detaljplan är att de tillfälliga byggnaderna inte längre kan vara kvar. På det som idag är prickad mark kommer det i stället kunna ges permanent bygglov.

– Det kommer inte att beviljas några tidsbegränsade bygglov. I stället är tanken att det ska bli permanenta byggnader.

Lokaltidningen har tidigare skrivit om Alis frukt och grönt som fått besked om att hans kontrakt med fastighetsägaren Anders Bedroth inte förlängs. Detta med motiveringen att det istället ska byggas bostäder på den del som det nu finns tillfälliga byggnader på.

Men kommunens ambition är att detaljplanen ska kunna möjliggöra både byggande av bostäder och lokaler för handel. Den möjliggör mellan 15 till 20 nya bostäder som byggs ovanpå kommersiella lokaler i markplan.

– Vi har tagit höjd för att våningshöjden på bottenvåningen ska vara 2, 7 meter höga. Detta för att de ska kunna användas för handel, säger John Wadbro.

Det är dock fastighetsägaren som bestämmer vad de vill bygga. Detta så länge de håller sig till det som detaljplanen, efter att den vunnit laga kraft, medger.

Så kallad prickad mark i detaljplaneförslaget finns även på den fastighet som ägs av far och son Borgström som äger ABC Järn & Färg. Även där kan permanent bygglov ges om planen vinner laga kraft.

– Tanken är att möjliggöra så att denna del av centrum blir liknande den del av centrum som redan har byggts upp. Ett undantag är att södra delen av järnhandeln och där en tillfälliga byggnaden står på Bedroths fastighet tillåts att bygga lägre än i övriga delen av centrum.

"Vi inte längre garantera att det finns parkering"

Parkering är en annan fråga som tas upp i detaljplanen. Den tidigare parkeringsnormen från 1960-talet gäller inte längre.

– Nu kan vi inte längre garantera att det finns parkering om man utökar handeln. Det får fastighetsägaren säkra upp eller hyra in på sin egen tomt eller på någon annan mark.

För fastighetsägare som väljer att bygga bostäder finns det inte heller några färdiga parkeringsplatser utöver de som redan finns.

Detaljplanen är ute på granskning till den 22 december.

Publicerad 07 December 2017 00:00