Baljväxter minskar växthusgaser

Av
Lena Karlsson

ALNARP. Baljväxter kan minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Det framgår av en sammanställning som en internationell forskargrupp ledd av Erik Steen Jensen vid SLU Alnarp har gjort.
Baljväxter som ärtor, bönor, klöver och lucern har en förmåga att fixera kvävgas i symbios med jordbakterier. Det gör att de tillför kväve till agroekosystemet. Dessutom är de proteinrika livsmedel till människor och foder till djur.

Den fråga som forskargruppen velat ta reda på är om baljväxter även bidrar till att reducera de klimatförändringar som människan skapat. De har tittat på baljväxternas förmåga att minska utsläppen av växthusgaserna koldioxid och lustgas, fossil energianvändning vid produktion av livsmedel och foder, förmågan att binda kol i marken och baljväxternas förmåga att användas som biobränsle.

Forskargruppens sammanställning visar att baljväxterna kan bidra till att minska klimatförändringarna. Ett sådant exempel är att utsläppen av lustgas från baljväxtjord generellt är lägre än i kvävegödslade system. Vidare kan baljväxternas biomassa användas som råvara för biodiesel eller bioetanol.

Dessutom innehåller de en lång rad ämnen, som kan raffineras för användning som industriella material och kemikalier. En unik fördel med baljväxter som energigröda är att det inte behövs något gödsel med kväve.
– Baljväxternas många ekosystemtjänster, bland annat deras förmåga att reducera utsläppen av växthusgaser från jordbruket, minska användningen av fossil energi, öka kolfastläggningen i marken, samt bidra med värdefulla biomassaråvaror till bioraffinaderier gör dem viktiga för framtidens hållbara agroekosystem, sammanfattar Erik Steen Jensen i ett pressmeddelande från SLU.

Publicerad 19 December 2011 03:00