Lomma fick rätt om kraftverk - domen överklagas

Av
Lene Karlsson

Lena Karlsson

LOMMA. – Vi är oerhört glada över beslutet. För vi vill inte ha någon vindkraft här i Lomma, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn (M).

Västanby AB:s planer på tre vindkraftsverk i Önnerup-Västra Kannikemarken har hamnat i motvind. Mark- och miljödomstolen har nämligen valt att bifalla Lomma kommuns överklagan av länsstyrelsens beslut. Beslutet grundas på att kraftverken planeras byggas på jordbruksmark av nationell betydelse.

– Det var lite oväntat. Vi kan förstå motiveringen om det hade handlat om ett bostadsområde där husen står kvar under lång tid. Men ett vindkraftsverk kan monteras ner efter 25 till 30 år och marken kan återställas efter slutförd drift, säger bolagets advokat Hans-Anders Odh på Advokatbyrån Gulliksson AB.

I oktober år 2016? avslog kommunens miljö- och byggnadsnämnd Västanby AB:s bygglovsansökan. Efter att bolaget överklagat till Länsstyrelsen i Skåne återförvisades ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Därefter överklagade Lomma kommun länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som nu alltså gett kommunen rätt.

– Det är också en stor seger  för det kommunala självstyret. Länsstyrelsen menar att vi är en havsnära kommun där det blåser mycket och det därför passar med vindkraft här. Men vi har alltid hävdat att Lomma kommun är för litet för att ha några större vindkraftsverk, säger Anders Berngarn.

Kommunstyrelsens ordförande hoppas att beslutet blir prejudicerande.

Lomma kommun? har skrivit i sin översiktsplan att den inte vill ha vindkraft, bland annat för att det stör landskapsbilden. Men det är inte uttalandet i översiktsplanen som gör att mark- och miljödomstolen bifaller kommunens överklagan, utan att högvärdig jordbruksmark tas i anspråk.

– Vi tycker att mark- och miljödomstolen har gjort en felaktig bedömning vad gäller möjligheterna till att återställa marken efter att verksamheten har upphört. Bolaget kommer därför att gå vidare till mark- och miljööverdomstolen som får pröva frågan, säger Hans-Anders Odh.

Men att ?Lomma kommun är emot vindkraft betyder inte att den är emot andra förnyelsebara energikällor.

– Vi har länge sagt att vi gärna vill ha mer solkraft. Så det vill vi i kommunen gå i bräschen för bland annat genom att ha solceller på taken på vissa byggnader, Anders Berngarn.

Som exempel nämner han nya Strandskolan där några tillbyggnader har solceller på taket. Även Pilängskolan som ska byggas om i etapper kommer att få solceller på taket.

– Men vi kan inte ha det över allt. Ibland måste vi ha sedumtak för att kompensera för att vi bygger på grönytor. Men vi håller på att se över hur vi kan göra för att kompensera grönytorna på annat sätt så att vi kan bygga fler solceller på taken på våra offentliga byggnader.

De tre? vindkraftsverken beräknas producera hushållsel till motsvarande 4540 villor per år.?

Publicerad 12 September 2017 06:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag